شهید  محمد رضا حیدری

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1353/01/01        محل تولد: اسفدن

تاریخ شهادت:    1366/01/27        محل شهادت: سردشت

محل دفن: اسفدن

یگان خدمتی: بسیج

1394

شهید  سلیمان بهرام زاده

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1348/07/01        محل تولد: اسفدن

تاریخ شهادت:    1365/10/19        محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: اسفدن

یگان خدمتی: سپاه

1251

شهید احمد عبدالهی

نام پدر: رمضان

تاریخ تولد:         1347/01/01        محل تولد: اسفدن

تاریخ شهادت:    1364/06/19       محل شهادت: اشنویه

محل دفن: اسفدن

یگان خدمتی: بسیج

143

شهید غلامرضا حیدری

نام پدر: عیسی

تاریخ تولد:         1344/03/12        محل تولد: اسفدن

تاریخ شهادت:    1364/06/18        محل شهادت: پیرانشهر

محل دفن: اسفدن

یگان خدمتی: بسیج

1383

شهید  علی پیر اسفدن

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1345/03/07        محل تولد: اسفدن

تاریخ شهادت:    1365/10/22       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: اسفدن

یگان خدمتی: سپاه

1223

شهید رضا غیرتی

نام پدر: حاجی آقا

تاریخ تولد:         1347/03/05        محل تولد: اسفدن

تاریخ شهادت:    1367/04/04       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: اسفدن

یگان خدمتی: سپاه

159

شهید  حسین رستمی

نام پدر: غلام

تاریخ تولد:         1345/08/06        محل تولد: اسفدن

تاریخ شهادت:    1362/02/24        محل شهادت: شرهانی

محل دفن: اسفدن

یگان خدمتی: بسیج

1103