شهید سید مصطفی اسماعیلی

نام پدر: سید محمد

تاریخ تولد:         1350/01/01        محل تولد: اسفاد

تاریخ شهادت:    1365/05/01        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: اسفاد

یگان خدمتی: بسیج

196

شهید سید ابوطالب اسماعیلی اسفاد

نام پدر: سید محمد

تاریخ تولد:         1341/11/20        محل تولد: اسفاد

تاریخ شهادت:    1364/06/19        محل شهادت: اشنویه

محل دفن: اسفاد

یگان خدمتی: بسیج

1240

شهید محمد رضا شفیعی

نام پدر: محمد تقی

تاریخ تولد:         1348/04/03        محل تولد: اسفاد

تاریخ شهادت:    1365/03/01        محل شهادت: مهران

محل دفن: اسفاد

یگان خدمتی: بسیج

1354

شهید علی حسنی اسفاد

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1346/03/07        محل تولد: اسفاد

تاریخ شهادت:    1363/12/22        محل شهادت: حور الهویزه

محل دفن: اسفاد

یگان خدمتی: بسیج

134

شهید غلامحسن نظرجانی

نام پدر: حبیب الله

تاریخ تولد:         1309/09/08        محل تولد: اسفاد

تاریخ شهادت:    1364/11/23        محل شهادت: اروند رود

محل دفن: اسفاد

یگان خدمتی: بسیج

1370