شهید غلامرضا روشندل

نام پدر: حیدر

تاریخ تولد:         1336/12/01       محل تولد: اسد آباد

تاریخ شهادت:    1365/03/29      محل شهادت: منطقه شودک میرجاوه

محل دفن: اسد آباد

یگان خدمتی: سپاه

غلامرضا روشن دل1

شهید رضا زحمتکش

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1346/01/09        محل تولد: اسد آباد

تاریخ شهادت:    1367/03/25        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: اسد آباد

یگان خدمتی: سپاه

شهید رضا زحمت کش فرزند محمد1