شهید علی اکبر حاجی پور

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1346/03/02        محل تولد: اسدیه مسک

تاریخ شهادت:    1365/11/18       محل شهادت: سومار      

محل دفن: اسدیه مسک

یگان خدمتی: ارتش

علی اکبر حاجی پور