شهید سید علی  سیادت

نام پدر: سیدحسن

تاریخ تولد:         1372/03/01        محل تولد: روستای استخر

تاریخ شهادت:    1392/08/03        محل شهادت: سراوان      

محل دفن: روستای استخر

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

M0640339255MSAC003-001