شهید رضا اسفندیاری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1334/02/03       محل تولد: روستای استخرک

تاریخ شهادت:    1364/12/07       محل شهادت: : سلیمانیه عراق      

محل دفن: روستای استخرک

یگان خدمتی: بسیج

1972شهید 1رضا اسفندیاری