شهید محمد رضا حسن زاده

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1346/06/09       محل تولد: ازمیغان

تاریخ شهادت:    1366/04/08       محل شهادت: اهواز

محل دفن: ازمیغان

یگان خدمتی: سپاه

محمد رضا حسن زاده1

شهید حسن آشنا

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1346/01/01        محل تولد: ازمیغان

تاریخ شهادت:    1366/04/20        محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن: ازمیغان

یگان خدمتی: سپاه

حسن آشنا ف محمد علي1 copy

شهید سید محمد بدیعی

نام پدر: ذبیح اله

تاریخ تولد:         1343/03/02        محل تولد: ازمیغان

تاریخ شهادت:    1364/11/22        محل شهادت: فاو      

محل دفن: ازمیغان

یگان خدمتی: بسیج

سيد محمد بديعي ف سيد زبح الله copy

شهید علی بوستانی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1344/07/02        محل تولد: ازمیغان

تاریخ شهادت:    1365/06/24        محل شهادت: حاجی عمران

محل دفن: ازمیغان

یگان خدمتی: ارتش

علي بوستاني ف عباس1 copy