شهید رضا مشفق ثانی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1335/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1360/09/09       محل شهادت: بستان

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

مشفق رضا

شهید سید محمد مرتضوی

نام پدر: سید رضا

تاریخ تولد:         1338/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1361/02/01       محل شهادت: شوش      

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: ارتش

مرتضوي سيدمحمد

شهید محمد مجنونی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1325/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1361/02/10       محل شهادت: خرمشهر

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

مجنوني محمد

شهید حسین قدیری

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1342/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1361/04/23       محل شهادت: کوشک

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

قديري حسين

شهید حسن چمن آرا

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1344/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1361/07/26       محل شهادت: سومار

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

چمن‌آرا حسن

شهید هاشم صمدی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1316/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1361/01/23       محل شهادت: شرهانی

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

صمدي هاشم

شهید علی اسماعیلی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1339/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1360/11/14       محل شهادت: آبادان

محل دفن: ارسک

ارتش

اسماعيلي علي

شهید جواد مجنونی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1344/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1362/01/23       محل شهادت: ابوقریب

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

مجنوني جواد

شهید جواد اسدی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1346/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1364/04/31       محل شهادت: مهران

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

اسدي جواد

شهید سید مهدی مظفری

نام پدر: سید محمد

تاریخ تولد:         1346/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1362/05/14       محل شهادت: مهران

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

مظفري سيدمهدي

شهید مهدی ثنایی فر

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1344/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1362/05/21       محل شهادت: مهران

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

ثنايي‌فر مهدي

شهید  محمد خندان

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1344/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1362/09/17       محل شهادت: مریوان

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

خندان محمد

شهید  غلامرضا کفتری

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1342/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1362/11/22       محل شهادت: ایلام

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: سپاه

کفتري غلامرضا

شهید  غلامرضا مجنونی

نام پدر: رجب

تاریخ تولد:         1340/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1363/01/30       محل شهادت: سایت5

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

مجنوني غلامرضا

شهید حسین منفرد

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1347/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1363/07/29       محل شهادت: کامیاران

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

منفرد حسين

شهید رمضانعلی نظری

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1340/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1363/12/26       محل شهادت: هور العظیم

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

نظري رمضان‌علي

شهید  مهدی قاسم پور رضایی

نام پدر: نادعلی

تاریخ تولد:         1348/00/00        محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1364/12/04        محل شهادت: فاو

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

قاسم‌پوررضايي مهدي

شهید رضا بهارمست

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد:         1344/00/00        محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1365/02/02       محل شهادت: جاده خندق

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: سپاه

بهارمست رضا

شهید  سید محمد ذبیحی فر

نام پدر: سید حسن

تاریخ تولد:         1344/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1365/02/31       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

ذبيحي‌فر سيدمحمد

شهید محمد  پورعباس

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1347/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1365/05/15       محل شهادت: مهران

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

پورعباس محمد

شهید  محمد رحیمی حسن پور

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1336/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1365/10/19       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

رحيمي‌حسن‌پور محمد

شهید  علی اکبر یونسی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1339/00/001       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1365/10/22       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

يونسي علي‌اكبر

شهید  محمد رضا کفتری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1347/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1366/02/08       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

كفتري محمدرضا

شهید  محمد علی یعقوبی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1346/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1366/04/31       محل شهادت: چنگوله

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: سپاه

يعقوبي محمدعلي

شهید  رمضان رحیمی حسن پور

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1346/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1366/04/31       محل شهادت: چنگوله

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: سپاه

رحيمي‌حسن‌پور رمضان

شهید  محمد نوروزی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1344/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1366/06/26       محل شهادت: سومار

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: ارتش

نوروزي محمد

شهید  محمدعلی  علیخانی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1342/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1364/04/24       محل شهادت: غرب

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: سپاه

عليخاني محمدعلي

شهید محمد شهریاری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1337/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1367/04/04       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: سپاه

شهرياري محمد

شهید عباس صالحی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1347/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1365/11/06       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

صالحي عباس

شهید حسین حاجی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1345/00/00       محل تولد: فتح آباد

تاریخ شهادت:    1365/11/06       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

حاجي حسين

شهید احمد زواریان

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1340/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1385/01/26       محل شهادت: مشهد

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: بسیج

زواريان احمد

شهید محمد رحیمی حسن پور

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1346/00/00       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1385/12/02       محل شهادت: مشهد

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: سپاه

رحيمي‌حسن‌پور محمد ش

شهید عباس فرقانی

نام پدر: احمد

تاریخ تولد:         1340/12/28       محل تولد: ارسک

تاریخ شهادت:    1357/10/12       محل شهادت: گالیکش(شهدای انقلاب)

محل دفن: گنبد

یگان خدمتی: مردمی

فرقاني عباس

شهید نسترن خسروی

نام پدر: جواد

تاریخ تولد:         1381/07/07       محل تولد: سیستان و بلوچستان

تاریخ شهادت:    1389/09/24       محل شهادت: چابهار

محل دفن: ارسک

یگان خدمتی: مردمی

خسروی نسترن