شهید محمد حسن ناقعی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1332/03/04        محل تولد: اردکول

تاریخ شهادت:    1365/10/03        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: اردکول

یگان خدمتی: بسیج

1332

شهید علی حسنی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1334/01/01        محل تولد: اردکول

تاریخ شهادت:    1361/01/15        محل شهادت: چزابه

محل دفن: اردکول

یگان خدمتی: بسیج

115

شهید محمد خدایی

نام پدر: خداداد

تاریخ تولد:         1322/10/14        محل تولد: اردکول

تاریخ شهادت:    1365/11/03       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: اردکول

یگان خدمتی: بسیج

153

شهید سید حسن هاشمی

نام پدر: سید احمد

تاریخ تولد:         1345/06/27        محل تولد: اردکول

تاریخ شهادت:    1363/11/26        محل شهادت: میمک

محل دفن: اردکول

یگان خدمتی: سپاه

152

شهید علی قنبری فرد

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1342/04/10        محل تولد: اردکول

تاریخ شهادت:    1359/08/27       محل شهادت: سوسنگرد

محل دفن: اردکول

یگان خدمتی: بسیج

1113

شهید غلامرضا قادری اردکول

نام پدر: شیردل

تاریخ تولد:         1348/01/01        محل تولد: اردکول

تاریخ شهادت:    1365/10/25       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: اردکول

یگان خدمتی: بسیج

193

شهید حسن زارعی مقدم

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1347/01/06        محل تولد: اردکول

تاریخ شهادت:    1363/12/22        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: اردکول

یگان خدمتی: بسیج

1389

شهید محمد کاظمی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1349/12/02        محل تولد: اردکول

تاریخ شهادت:    1365/10/23        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: اردکول

یگان خدمتی: بسیج

110