سردار شهید  اللهیار جابری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1339/01/02       محل تولد: اشکفتان

تاریخ شهادت:    1365/06/10      محل شهادت: عملیات کربلای 2 (تپه2519)

محل دفن: ابراهیمی

یگان خدمتی: سپاه

11

شهید  اسماعیل خزاعی

نام پدر: عیدمحمد

تاریخ تولد:         1341/04/02        محل تولد: ابراهیمی

تاریخ شهادت:    1360/03/01        محل شهادت: شوش

محل دفن: ابراهیمی

یگان خدمتی: سپاه

اسماعیل خزاعیjpg