شهید  حسین عرب خزاعی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1386/08/10        محل تولد: آچونی

تاریخ شهادت:    1391/04/07        محل شهادت: پاسگاه مرزی سنگان خواف

محل دفن: آچونی

یگان خدمتی: نیروی انتظامی