شهید برات رمضانی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1346/01/10        محل تولد: آویشک

تاریخ شهادت:    1367/05/14       محل شهادت: پل صاحب الزمان      

محل دفن: آویشک

یگان خدمتی: ارتش

برات رمضانی