شهید عبدالرحمن خسروی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1340/01/27        محل تولد: آواز

تاریخ شهادت:    1361/02/16        محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: آواز

یگان خدمتی: ارتش

عبدالرحمن خسروی

شهید نور احمد آوازی

نام پدر: یعقوب

تاریخ تولد:         1336/03/02        محل تولد: آواز

تاریخ شهادت:    1367/03/26        محل شهادت: سومار

محل دفن: آواز

یگان خدمتی: ارتش

نور احمد آوازی گزیک

شهید محمد اکبری

نام پدر: غلام نبی

تاریخ تولد:         1347/01/01        محل تولد: آواز

تاریخ شهادت:    1367/05/04        محل شهادت: جاجی عمران

محل دفن: آواز

یگان خدمتی: ارتش

محمد اکبری

شهید محمد مولایی

نام پدر: غلام علی

تاریخ تولد:         1343/01/10        محل تولد: آواز

تاریخ شهادت:    1362/09/03        محل شهادت: پاسگاه سنندج

محل دفن: آواز

یگان خدمتی: ارتش

محمد مولایی

شهید غلام نبی قربانی

نام پدر: نظر

تاریخ تولد:         1343/01/01        محل تولد: پاتنگ

تاریخ شهادت:    1365/12/04        محل شهادت: سومار

محل دفن: آواز

یگان خدمتی: ارتش

غلام نبی قربانی

شهید ابراهیم عنانی

نام پدر: تاج گل

تاریخ تولد:         1342/12/10        محل تولد: اواز

تاریخ شهادت:    1380/8/05        محل شهادت: گزیک

محل دفن: آواز

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

ابراهیم عنانی