شهید  غلامحسن منجم

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1339/06/01        محل تولد: آفریز

تاریخ شهادت:    1361/07/08        محل شهادت: سومار

محل دفن: آفریز

یگان خدمتی: سپاه

1184

شهید  غلامحسین منجم

نام پدر: علیجان

تاریخ تولد:         1344/03/03        محل تولد: آفریز

تاریخ شهادت:    1365/09/09        محل شهادت: تربت حیدریه

محل دفن: آفریز

یگان خدمتی: سپاه

1181

شهید برات ندامت

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1346/01/03        محل تولد: آفریز

تاریخ شهادت:    1366/09/01       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: آفریز

یگان خدمتی: ارتش

1340

شهید امام داد عربزاده

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1337/01/03        محل تولد: آفریز

تاریخ شهادت:    1363/12/22        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: آفریز

یگان خدمتی: سپاه

118

شهید  ابراهیم منجم زاده

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد:         1353/01/01        محل تولد: آفریز

تاریخ شهادت:    1372/05/22       محل شهادت: سردشت

محل دفن: آفریز

یگان خدمتی: سپاه

1285

شهید محمد رضا دهقان

نام پدر: علیجان

تاریخ تولد:         1356/01/01        محل تولد: آفریز

تاریخ شهادت:    1375/08/10       محل شهادت: قلعه زری

محل دفن: آفریز

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

1388