شهید غلامعلی سربندی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1355/04/10       محل تولد: آرویز

تاریخ شهادت:    1374/07/26      محل شهادت: دشت آزادگان

محل دفن: آرویز

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

تمثال شهدای آرویز3

شهید محمد محمدی

نام پدر: علیجان

تاریخ تولد:         1344/10/05        محل تولد: آرویز

تاریخ شهادت:    1370/07/27        محل شهادت: پیرانشهر

محل دفن: آرویز

یگان خدمتی: ارتش

تمثال شهدای آرویز4

شهید ابراهیم ناروئی

نام پدر: یارمحمد

تاریخ تولد:         1339/06/01        محل تولد: آرویز

تاریخ شهادت:    1359/06/29        محل شهادت: دشت آزادگان

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: بسیج

تمثال شهدای آرویز1

شهید علی ناروئی

نام پدر: یار محمد

تاریخ تولد:         1345/01/01        محل تولد: آرویز

تاریخ شهادت:    1364/11/22        محل شهادت: فاو

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: بسیج

تمثال شهدای آرویز2

شهید عقیل شیبک

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1365/08/27        محل تولد: آرویز

تاریخ شهادت:    1395/01/21        محل شهادت: سوریه

محل دفن: زاهدان

یگان خدمتی: بسیجی

تمثال شهدای آرویز6