شهید محمد دامادی آبیز

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1348/07/02        محل تولد: آبیز

تاریخ شهادت:    1364/11/23        محل شهادت: فاو

محل دفن: آبیز

یگان خدمتی: بسیج

1109

شهید احمد محمدی آبیز

نام پدر: غلامعباس

تاریخ تولد:         1339/08/07        محل تولد: آبیز

تاریخ شهادت:    1361/02/26        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: آبیز

یگان خدمتی: بسیج

1219

شهید علیرضا شریفی

نام پدر: محمد حسن

تاریخ تولد:         1342/07/20        محل تولد: آبیز

تاریخ شهادت:    1367/07/20        محل شهادت: کردستان

محل دفن: آبیز

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

1326

شهید محمد رضا اکبری

نام پدر: رضا

تاریخ تولد:         1345/08/07        محل تولد: آبیز

تاریخ شهادت:    1362/01/23        محل شهادت: شرهانی

محل دفن: آبیز

یگان خدمتی: بسیج

1325

شهید محمد صالحی آبیز

نام پدر: غلام حمزه

تاریخ تولد:         1343/06/07        محل تولد: آبیز

تاریخ شهادت:    1363/12/26        محل شهادت: هویزه

محل دفن: آبیز

یگان خدمتی: سپاه

500