شهدای روستای غنی آباد
شهدای روستای عشق آباد
شهدای شهر بشرویه
شهدای روستای هنویه
شهدای روستای نیگنان
شهدای روستای کرند