شهدای روستای اسماعیل آباد
شهدای روستای اسفندیار
شهدای شهر دیهوک
شهدای روستای بازگ
شهدای روستای امیرآباد
شهدای روستای اصفهک
شهدای روستای ده ته
شهدای روستای چیروک
شهدای روستای پیکوه
شهدای روستای عرب آباد
شهدای روستای سرند
شهدای روستای زنوغان
شهدای روستای مرغوب