روستای براندود
روستای آویشک
شهر قهستان(آسیابان و درخش)
روستای خسروآباد
روستای تخته جان
روستای بیدسک
روستای دره عباس
روستای خونیکسار
روستای خوان
روستای فخران
روستای سرخنگ
روستای سراب
روستای گیت
روستای کوشکک
روستای فضل آباد
روستای نگینان
روستای مناوند
روستای ماسنان