شهدای روستای علی هدیه سفلی
شهدای روستای درخت توت
شهدای روستای گینکه
شهدای روستای ماخونیک
شهدای روستای کلاته شب
شهدای روستای علی هدیه علیا
شهدای روستای مشوکی
شهدای روستای ماهیرود