شهدای روستای رقه
شهدای روستای خانیک یگی
شهدای روستای ارسک
شهدای روستای فتح آباد