شهید غلامحسین کریمی

نام پدر: ابراهیم

تاریخ تولد:         1346/01/01       محل تولد: شهرک قدس

تاریخ شهادت:    1362/08/27       محل شهادت: پنجوین

محل دفن: شهرک قدس

یگان خدمتی: بسیج

134

شهید مسعود رحیمی

نام پدر: غلامعلی

تاریخ تولد:         1341/06/09       محل تولد: اکبریه

تاریخ شهادت:    1363/01/18       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: شهرک قدس

یگان خدمتی: ارتش

373

شهید ابراهیم مددنژاد

نام پدر: اسحاق

تاریخ تولد:         1349/09/02       محل تولد: شهرک قدس

تاریخ شهادت:    1365/10/23       محل شهادت: شلمچه

محل دفن: شهرک قدس

یگان خدمتی: بسیج

127

شهید غلامحسین کافی

نام پدر: محمد علی

تاریخ تولد:         1337/05/03       محل تولد: شهرک قدس

تاریخ شهادت:    1366/07/16       محل شهادت: سومار

محل دفن: شهرک قدس

یگان خدمتی: بسیج (جهادگر)

379

شهید حسین براتی

نام پدر: مولا

تاریخ تولد:         1346/01/02       محل تولد: شهرک قدس

تاریخ شهادت:    1366/08/02       محل شهادت: مهران

محل دفن: شهرک قدس

یگان خدمتی: ارتش

302

شهید محمد حسین حافظی

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد:         1330/05/06       محل تولد: شهرک قدس

تاریخ شهادت:    1367/04/31       محل شهادت: سومار

محل دفن: شهرک قدس

یگان خدمتی: بسیج (جهادگر)

277

شهید ذوالفقار جمعگی نژاد

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1350/03/02       محل تولد: شهرک قدس

تاریخ شهادت:    1367/06/23       محل شهادت: سید صادق عراق

محل دفن: شهرک قدس

یگان خدمتی: بسیج

68

شهید محمد حسین سلطانی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1337/06/02       محل تولد: شهرک قدس

تاریخ شهادت:    1361/01/07       محل شهادت: شوش

محل دفن: مشهد – بهشت رضا

یگان خدمتی: ارتش

89

شهید حافظ حاجی زاده

نام پدر: سکندر

تاریخ تولد:         1340/02/03       محل تولد: شهرک قدس

تاریخ شهادت:    1367/04/04       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: مشهد – بهشت رضا

یگان خدمتی: بسیج

170