شهید رضا نظامی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1364/10/02        محل تولد: روستای گولگ

تاریخ شهادت:    1384/03/26       محل شهادت: تایباد (قلعه اکبر)

محل دفن: روستای گولگ

یگان خدمتی: نیروی انتظامی