شهید اسماعیل جان احمدی گل

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1344/01/07       محل تولد: روستای گل

تاریخ شهادت:    1366/01/27       محل شهادت: محور آبادان – ماهشهر

محل دفن: گلزار شهدای روستای گل

یگان خدمتی: سپاه

15اسماعيل جان احمدي

شهید رجب  جان احمدی گل

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1340/10/12        محل تولد: روستای گل

تاریخ شهادت:    1361/03/23        محل شهادت: ام الرصاص      

محل دفن: گلزار شهدای روستای گل

یگان خدمتی: سپاه

54شهید رجب جان احمدی گل

شهید حسن کوهی مقدم گل

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1345/05/12        محل تولد: روستای گل

تاریخ شهادت:    1363/01/15        محل شهادت: سردشت      

محل دفن: گلزار شهدای روستای گل

یگان خدمتی: بسیج

401شهید حسن کوهی مقدم