شهید محمدعلی مقری

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1344/01/03        محل تولد: روستای کلاته ملک

تاریخ شهادت:    1362/12/11       محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: روستای کلاته ملک

یگان خدمتی: سپاه

923شهيد محمد علي مقري