شهید مسیح اله محمدی چهکند

نام پدر: محمدحسن

تاریخ تولد:         1343/03/01        محل تولد: روستای چهکند گل

تاریخ شهادت:    1361/11/11       محل شهادت: شوش

محل دفن: روستای چهکند گل

یگان خدمتی: بسیج

403شهید مسیح ا... محمدی چهکند