شهید حبیب اله افروز

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1347/03/14        محل تولد: روستای پدران

تاریخ شهادت:    1367/01/24        محل شهادت: ماووت

محل دفن: چهکند مود

یگان خدمتی: سپاه

حبیب الله افروز1

شهید حبیب موذنی

نام پدر:محمد

تاریخ تولد:         1347/06/20        محل تولد: روستای چهکند

تاریخ شهادت:    1364/03/16        محل شهادت: شرق شلمچه

محل دفن: روستای چهکند

یگان خدمتی: بسیج

حبیب الله موذنی1

شهید سعید افشین

نام پدر: محمدحسین

تاریخ تولد:         1347/02/01        محل تولد: روستای پیوند

تاریخ شهادت:    1364/12/06        محل شهادت: مریوان

محل دفن: روستای چهکند مود

یگان خدمتی: بسیج

سعید افشین1

شهید علی چهکندی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1346/01/01        محل تولد: روستای چهکند

تاریخ شهادت:    1366/04/14        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای چهکند

یگان خدمتی: سپاه

علی چهکندی1

شهید مهدی چهکندی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1348/03/30        محل تولد: چهکند مود

تاریخ شهادت:    1365/02/03        محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: چهکند مود

یگان خدمتی: سپاه

مهدی چهکندی1