سردار شهید  سعیداله قائمی

نام پدر: علی اصغر

تاریخ تولد:         1337/01/02       محل تولد: روستای نصرآباد

تاریخ شهادت:    1361/04/23      محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: گلزار شهدای روستای نصرآباد

یگان خدمتی: سپاه

33شهید سعید ا... قائمی

شهید تاج قلی زاده

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1346/06/01        محل تولد: روستای نصرآباد

تاریخ شهادت:    1366/02/26        محل شهادت: سومار

محل دفن: گلزار شهدای روستای نصرآباد

یگان خدمتی: ارتش

622شهید تاج محمد قلی زاده