شهید غلامرضا بارانی

نام پدر: قدم علی

تاریخ تولد:         1338/10/03       محل تولد: روستای مهدیه

تاریخ شهادت:    1361/03/05       محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: گلزار شهدای روستای مهدیه

یگان خدمتی: ارتش

572شهيد غلامرضا باراني

شهید غلامحسین بهارشاهی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1348/01/10        محل تولد: روستای مهدیه

تاریخ شهادت:    1373/08/27        محل شهادت: مهران      

محل دفن: گلزار شهدای روستای مهدیه

یگان خدمتی: ارتش

570غلامحسين بهار شاهي

شهید محمد  بیک زاده

نام پدر: غلامرضا

تاریخ تولد:         1347/01/01        محل تولد: روستای مهدیه

تاریخ شهادت:    1365/04/12        محل شهادت: مهران (قلاویزان)      

محل دفن: گلزار شهدای روستای مهدیه

یگان خدمتی: بسیج

1136023KAKC001-001

شهید قدرت اله  قاسمی

نام پدر: محمدعلی

تاریخ تولد:         1345/12/01        محل تولد: روستای مهدیه

تاریخ شهادت:    1367/01/08        محل شهادت: موسیان (نهر عنبر)

محل دفن: گلزار شهدای روستای مهدیه

یگان خدمتی: ارتش

656شهید قدرت ا... قاسمی