شهید  برات تقابی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1346/01/02       محل تولد: روستای معصوم آباد

تاریخ شهادت:    1364/06/12      محل شهادت: سنندج (محور حسن آباد)

محل دفن: گلزار شهدای روستای معصوم آباد

یگان خدمتی: بسیج

409برات تقابي

شهید  غلامرضا شرفی

نام پدر: علی محمد

تاریخ تولد:         1346/10/12        محل تولد: روستای معصوم آباد

تاریخ شهادت:    1367/02/26        محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: گلزار شهدای روستای معصوم آباد

یگان خدمتی: بسیج

407شهيد غلامرضا شرفي