شهید حسین براتی

نام پدر: مراد

تاریخ تولد:         1344/01/01        محل تولد: روستای قوریان

تاریخ شهادت:    1364/02/14       محل شهادت: سومار

محل دفن: روستای قوریان

یگان خدمتی: ارتش

687شهيد حسين براتي قوريان