شهید رحیم اکبری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1315/11/29       محل تولد: روستای فیض آباد

تاریخ شهادت:    1371/05/05       محل شهادت: سرچاه عماری

محل دفن: گلزار شهدای روستای فیض آباد

یگان خدمتی: نیروی مردمی

رحیم اکبری

شهید غلام  اکبری

نام پدر: رحیم

تاریخ تولد:         1340/03/24        محل تولد: روستای فیض آباد

تاریخ شهادت:    1371/05/05        محل شهادت: سرچاه عماری    

محل دفن: گلزار شهدای روستای فیض آباد

یگان خدمتی: نیروی مردمی

1064500KAKغلام اکبری

شهید محمد اکبری

نام پدر: رحیم

تاریخ تولد:         1341/06/20        محل تولد: روستای فیض آباد

تاریخ شهادت:    1371/05/05        محل شهادت: سرچاه عماری    

محل دفن: گلزار شهدای روستای فیض آباد

یگان خدمتی: نیروی مردمی

1064855KAKمحمد اکبری

شهید حسن  قاسمی پور

نام پدر: یعقوب

تاریخ تولد:         1371/03/10        محل تولد: روستای خالق آباد

تاریخ شهادت:    1391/04/28        محل شهادت: جاده نهبندان – بندان

محل دفن: گلزار شهدای روستای فیض آباد

یگان خدمتی: نیروی انتظامی