شهید غلامرضا کریم دادی

نام پدر: خالق

تاریخ تولد:         1350/01/19        محل تولد: روستای فسون

تاریخ شهادت:    1371/04/02       محل شهادت: نصرت آباد

محل دفن: روستای فسون

یگان خدمتی: نیروی انتظامی