شهید محمدتقی اللهی فریز

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1345/06/20        محل تولد: روستای فریز

تاریخ شهادت:    1365/10/21       محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: روستای فریز

یگان خدمتی: بسیج

59محمدتقي الهي فريز