شهید محمدرضا آتشبرگ

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1345/10/02       محل تولد: روستای فدشک

تاریخ شهادت:    1365/11/11      محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: گلزار شهدای روستای فدشک

یگان خدمتی: سپاه

161شهيد محمد رضا آتشبرگ

شهید حیدرعلی چوپانی

نام پدر: قدرت اله

تاریخ تولد:         1346/02/02        محل تولد: روستای فدشک

تاریخ شهادت:    1365/01/11        محل شهادت: مریوان

محل دفن: گلزار شهدای روستای فدشک

یگان خدمتی: بسیج

256حيدرعلي چوپاني

شهید محمدابراهیم  قلی زاده

نام پدر: اسداله

تاریخ تولد:         1339/01/02        محل تولد: روستای فدشک

تاریخ شهادت:    1360/06/28        محل شهادت: اهواز (شخیطیه)

محل دفن: گلزار شهدای روستای فدشک

یگان خدمتی: ارتش

01

568محمد ابراهيم قلي زاده

شهید رجبعلی قیصری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1340/09/02        محل تولد: روستای فدشک

تاریخ شهادت:    1364/05/03        محل شهادت: کردستان

محل دفن: گلزار شهدای روستای فدشک

یگان خدمتی: ارتش

569رجبعلی قیصری

شهید سیدمجتبی موسوی

نام پدر: میرزا محمد علی

تاریخ تولد:         1345/08/01        محل تولد: روستای فدشک

تاریخ شهادت:    1364/05/07        محل شهادت: سوسنگرد

محل دفن: گلزار شهدای روستای فدشک

یگان خدمتی: سپاه

458شهيد سيد مجتبي موسوي