شهید حسین محمدی عیلکی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1348/01/19        محل تولد: روستای عیلکی

تاریخ شهادت:    1365/10/04       محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: روستای عیلکی

یگان خدمتی: بسیج

857حسین محمدی عیلکی