شهید صفر محمدی

نام پدر: غلامحسین

تاریخ تولد:         1360/01/01       محل تولد: روستای علی هدیه سفلی

تاریخ شهادت:    1380/10/03      محل شهادت: ابوغریب

محل دفن: روستای علی هدیه سفلی

یگان خدمتی: ارتش

صفر محمدی1

شهید محمد محمدی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1346/06/01        محل تولد: روستای گلوباغ

تاریخ شهادت:    1365/02/12        محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: روستای علی هدیه سفلی

یگان خدمتی: سپاه

محمد محمدی1