شهید محمدعلی حسینی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد:         1343/02/19        محل تولد: روستای علی آباد

تاریخ شهادت:    1363/08/01       محل شهادت: سقز (قریه سماغلو)

محل دفن: روستای علی آباد

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

778شهید محمد علی حسینی