شهید  محمدرضا خدادادی مزار

نام پدر: نیازعلی

تاریخ تولد:         1346/07/01       محل تولد: روستای شیخ آباد

تاریخ شهادت:    1366/04/16      محل شهادت: بانه

محل دفن: روستای شیخ آباد

یگان خدمتی: سپاه

156محمّدرضا خدادادي

شهید  محمداسماعیل رمضانی شیخ آباد

نام پدر: رمضانعلی

تاریخ تولد:         1345/09/10        محل تولد: روستای شیخ آباد

تاریخ شهادت:    1364/12/18        محل شهادت: مریوان

محل دفن: روستای شیخ آباد

یگان خدمتی: سپاه

110شهید محمد اسماعیل رمضانی شیخ آباد