شهید  سیدابوالفضل حسینی شهرستانک

نام پدر: سیدامین

تاریخ تولد:         1346/01/02       محل تولد: روستای شهرستانک

تاریخ شهادت:    1367/02/09      محل شهادت: جزیره مجنون

محل دفن: روستای شهرستانک

یگان خدمتی: سپاه

158شهيد سيد ابوالفضل حسيني شهرستانك

شهید  غلامرضا ناصری

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1348/01/19        محل تولد: روستای شهرستانک

تاریخ شهادت:    1367/03/04        محل شهادت: شلمچه

محل دفن: روستای شهرستانک

یگان خدمتی: سپاه

980شهید غلامرضا ناصری