شهید خدامراد حیدری

نام پدر: سعید

تاریخ تولد:         1345/03/03       محل تولد: روستای سهل آباد

تاریخ شهادت:    1364/01/24       محل شهادت: جزیره مجنون      

محل دفن: روستای سهل آباد

یگان خدمتی: بسیج

222