شهید صفر غلامی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1346/03/19        محل تولد: روستای سرچاه عماری

تاریخ شهادت:    1365/10/13       محل شهادت: ام الرصاص

محل دفن: روستای سرچاه عماری

یگان خدمتی: سپاه

155شهید صفر غلامی 005