شهید ایمان یوسفی

نام پدر: عباس

تاریخ تولد:         1370/05/03        محل تولد: روستای سرچاه شور

تاریخ شهادت:    1397/04/20       محل شهادت: خور (شط رهوار)

محل دفن: روستای سرچاه شور

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

ایمان یوسفی