شهید محمد بهمدی

نام پدر: یوسف

تاریخ تولد:         1342/07/01        محل تولد: روستای سروباد

تاریخ شهادت:    1364/12/10       محل شهادت: محور آبادان- ماهشهر

محل دفن: روستای سروباد

یگان خدمتی: ارتش

688شهيد محمد بهمدي