شهید علی عباسی

نام پدر: محمدکلوخ

تاریخ تولد:         1347/06/01        محل تولد: روستای زادنبه

تاریخ شهادت:    1365/10/24       محل شهادت: پاسگاه زید

محل دفن: روستای زادنبه

یگان خدمتی: بسیج

416علي عباسي