شهید غلامرضا هادی

نام پدر: علی

تاریخ تولد:         1345/01/10        محل تولد: روستای دوستکام

تاریخ شهادت:    1365/02/29       محل شهادت: حاج عمران

محل دفن: روستای دوستکام

یگان خدمتی: سپاه

154غلامرضا هادي