شهید حسین یوسفی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1339/04/05       محل تولد: روستای دهک

تاریخ شهادت:    1362/12/06       محل شهادت: پل خیبر      

محل دفن: روستای دهک

یگان خدمتی: سپاه

1شهید حسین یوسفی