شهید رجبعلی مرادی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1339/01/2       محل تولد: خسروی

تاریخ شهادت:    1365/10/25      محل شهادت: شلمچه

محل دفن: خسروی

یگان خدمتی: سپاه

رجبعلی مرادی

شهید حبیب الله مرادی

نام پدر: اسماعیل

تاریخ تولد:         1345/05/02        محل تولد: خسروی

تاریخ شهادت:    1364/11/23        محل شهادت: فاو

محل دفن: خسروی

یگان خدمتی: سپاه

مرادی