شهید محمدحسین حسینی

نام پدر: حسین

تاریخ تولد:         1342/02/14       محل تولد: روستای حسین آباد سیدال

تاریخ شهادت:    1361/12/12       محل شهادت: منطقه کوشک    

محل دفن: روستای حسین آباد سیدال

یگان خدمتی: ارتش

1شهید محمدحسین حسینی