شهید حسین باقی

نام پدر: محمدرضا

تاریخ تولد:         1368/08/29       محل تولد: بیرجند

تاریخ شهادت:    1388/11/10      محل شهادت: قلعه بلوچ

محل دفن: گلزار شهدای روستای تقاب

یگان خدمتی: نیروی انتظامی

993 شهید باقی

شهید اباذر جودی

نام پدر: عبدالکریم

تاریخ تولد:         1347/07/01        محل تولد: روستای تقاب

تاریخ شهادت:    1367/05/05        محل شهادت: اسلام آباد غرب

محل دفن: گلزار شهدای روستای تقاب

یگان خدمتی: سپاه

151شهید اباذر جودی

شهید محمدحسین رحمانی

نام پدر: علی اکبر

تاریخ تولد:         1339/03/04        محل تولد: روستای تقاب

تاریخ شهادت:    1365/04/11        محل شهادت: مهران(قلاویزان)

محل دفن: گلزار شهدای روستای تقاب

یگان خدمتی: جهاد سازندگی

452محمد حسين رحماني

شهید گل محمد رضایی

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1344/07/01        محل تولد: روستای تقاب

تاریخ شهادت:    1364/12/23        محل شهادت: دهلران

محل دفن: گلزار شهدای روستای تقاب

یگان خدمتی: ارتش

665شهید گل محمد رضائی

شهید حبیب اله  علیدوست

نام پدر: محمد

تاریخ تولد:         1342/06/01        محل تولد: روستای تقاب

تاریخ شهادت:    1364/12/06        محل شهادت: مریوان

محل دفن: گلزار شهدای روستای تقاب

یگان خدمتی: سپاه

57شهيد حبيب ا... علي دوست